Dine personlige opplysninger
Kundens integritet er viktig for oss, og denne policyen tar sikte på å beskrive på en tydelig og gjennomsiktig måte hvordan vi samler inn, bruker og lagrer informasjon på dine personlige detaljer. Stuedal Kommunikasjon ENK (Selskaps-ID: NO 987627964) administrerer all personlig informasjon i samsvar med EUs lov om generell databeskyttelse og regulering, GDPR.

Ansvar for personopplysninger
Stuedal Kommunikasjon ENK v. daglig leder, er ansvarlig for behandling av informasjon inkludert personlige opplysninger på vår hjemmeside og når du kjøper et produkt hos oss.

Innhenting av informasjon om personlige detaljer
Vår policy for databeskyttelse dekker alle dataene vi registrerer, f.eks. fra vår hjemmeside, via telefon, mail eller fra arrangementer / messer. Når du kjøper et produkt fra oss, samler vi personlig informasjon for å behandle bestillingen din. Vi samler informasjon om ditt navn, personlig adresse, leveringsadresse eller møtepunkt, og kontaktinformasjon (telefon, e-post).

Ved å registrere deg for eller bruke tjenestene levert av Stuedal Kommunikasjon ENK aksepterer du vår bruk av din personlige detaljinformasjon samt vår datahåndteringspolicy. Du samtykker også til Stuedal Kommunikasjon ENKs bruk av elektroniske kommunikasjonskanaler for å sende deg informasjon. Vi registrerer ikke mer informasjon enn vi trenger, og selger ikke informasjonen din til noen tredjepart.

Vår bruk og overføring av dine personlige opplysninger
Vi bruker informasjonen for å tilby produktene og / eller tjenestene du har bestilt. Vi administrerer også informasjon etter samtykke for å oppfylle andre juridiske forpliktelser og i vårt regnskap.

Dine rettigheter
Du har alltid rett til å vite hvilken informasjon vi registrerer om deg. Hvis du kontakter oss, sender vi deg en oversikt. Dataregistrering som er nødvendig for at vi skal oppfylle vår kontrakt med deg, eller for å oppfylle andre juridiske forpliktelser, gjøres uten samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. I så fall vil vi slette din personlige informasjon, og stanse all datahåndtering som ble dekket av samtykket. Du har også rett til å justere eller korrigere all informasjon i dine personlige opplysninger.

Ta kontakt med
Du kan kontakte oss på telefon 907 67 902 eller skrive til oss: Stuedal Kommunikasjon, Lausgardsvegen 28, NO-2860 Hov, Norge eller mail@stuedal.no.

Your personal details
Customer integrity is important to us, and this policy aims at describing, in a clear and transparent way, how we collect, use and store information on your personal details. Stuedal Kommunikasjon ENK (Company Id: NO 987627964) manages all personal information in accordance with the EU’s law on General Data Protection and Regulation, GDPR.

Responsibility for personal details
Stuedal Kommunikasjon ENK is responsible for treatment of information including personal details on our website and when you purchase a product with us.

Gathering information on personal details
Our data protection policy covers all data that we register, e.g. from our website, by phone, mail or from events/fairs. When you purchase a product from us we gather personal information in order to process your order. We gather information on your name, personal address, shipping address or meeting point, and contact information (phone, e-mail).

By registering for, or using the services provided by Stuedal Kommunikasjon ENK you accept our use of your personal detail information as well as our data management policy. You also agree to Stuedal Kommunikasjon ENK use of electronic communication channels in order to send you information. We do not register more information than we need, and do not sell your information to any third party.

Our use and transfer of your personal details
We use information on your personal details in order to provide the products and/or services that you have ordered. We also manage information by consent in order to fulfill other legal obligations and in our accounting.

Your rights
You always have the right to know what information we register about you. If you contact us we will send you a transcript. Data registration that is necessary in order for us to fulfill our contract with you, or to fulfill other legal obligations, is done without consent. You can at any time withdraw your consent by contacting us. In that case we will erase your personal information, and cease any data management that was covered by consent. You also have the right to adjust or correct any information in your personal details.

Contact
You can contact us by phone +47 907 67 902 or write to us: Stuedal Kommunikasjon, Lausgardsvegen 28, NO-2860 Hov, Norway or mail@stuedal.no.