fbpx
  • Øvelse i NIFS-prosjektet

Naturfare – Infrastruktur – Flom – Skred

Beredskap for et klima i forandring

Oppdrag: Revisjon av beredskapsplaner, rapporter samt tilrettelegge og gjennomføre beredskapsøvelser

NIFS- prosjektet var et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen, i perioden 2012 – 2015. Prosjektets 7 delprosjekter har levert mer enn 120 fagrapporter, og opp i mot 100 medarbeidere i de tre etatene og hos eksterne samarbeidspartnere var involvert med å gi anbefalinger for håndtering av naturfare.

Stuedal kommunikasjon var i perioden 2012 til 2015 engasjert som rådgiver i delprosjekt 2: Beredskap og krisehåndtering. Delprosjektets mål var å identifisere de overordnede (strategiske) områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser (ras, skred, flom)  må/bør samarbeide om.

Eksisterende planverk i de tre etatene, samt praksis i hendelser der alle tre etater er involvert (ras, skred, flom) ble evaluert. Dette resulterte i en serie delrapporter samt en omfattende sluttrapport med konkrete innspill/forslag til forbedringer i planverk og rutiner for å sikre en best mulig rolleforståelse, kommunikasjonsflyt og -kontroll etatene i mellom, og mellom etatene og de andre aktørene.

Stuedal kommunikasjon var rådgiver i delprosjekt 2 i hele prosjektperioden, og forfattet samtlige av delrapportene og sluttrapporten for prosjektet.

Stuedal kommunikasjon tilrettela og gjennomførte på oppdrag av NVE i etterkant også en serie beredskapsøvelser i Molde, Trondheim og senest i Tromsø i 2017.

Se mer om prosjektet på naturfare.no

Øvelse i NIFS-prosjektet
NIFS-rapporter
Øvelse i NIFS-prosjektet
© COPYRIGHT: STUEDAL KOMMUNIKASJON, All rights reserved | Stuedal Kommunikasjon, Lausgardsvegen 28, 2860 Hov | TEL 907 67 902 | EPOST mail@stuedal.no | PERSONVERNERKLÆRING
error: Content is protected !!